Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Rada kultury już działa

9 grudnia swoją działalność zainaugurowała powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Rada Kultury.

Rada składa się z 11 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje, środowiska i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury i edukacji. Skład Rady może być uzupełniany w trakcie trwania kadencji.

Rada jest ciałem doradczym i wspierającym. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji, opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury, opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury, opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury kulturalnej, opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych, inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, analiza sytuacji społecznej i gospodarczej oraz regionu w kontekście zapisów dokumentów strategicznych i programów pomocowych Unii Europejskiej, a także budowa współpracy środowiska kulturalnego i wymiana najlepszych praktyk.

Podczas spotkania inauguracyjnego członkowie Rady Kultury odebrali powołania, omówili regulamin oraz ustalili terminarz oraz tematykę kolejnych spotkań.