Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Budżet Obywatelski - wyniki konsultacji

Prezydent Miasta Anna Hetman podsumowuje wyniki konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

W konsultacjach prowadzonych w dniach od 9 września do 18 października 2015 r. udział wzięło 399 osób. Forularz z pytaniami dostępny był w wersji elektronicznej na stronie platformy konsultacyjnej www.konsultacje.jastrzebie.pl, a także w wersji papierowej m. in. w gazecie "Jastrząb", w wybranych punktach miasta (hol Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury) oraz podczas imprez organizowanych w OWN.

Mieszkańcom miasta zostało postawionych 8 pytań dotyczących Budżetu Obywatelskiego (BOB).

Obecnie pieniądze z Budżetu Obywatelskiego dzielone są na jednostki pomocnicze miasta, czyli osiedla i sołectwa. W ankiecie pytano o sposób przeznaczania środków z BOB.

 

Obecnie wnioski do BOB mogą składać zarządy osiedli, sołtysi i grupa 15 mieszkańców danego osiedla/ solectwa. W ankiecie pytano, czy prawo do składania wniosków do BOB powinny uzyskać organizacje pozarządowe.

Możliwość składania wniosków do BOB mają tylko mieszkańcy powyżej 18 r. ż. W wielu miastach ten wiek jest niższy. W ankiecie poruszono kwestię obniżenia wieku osób uprawnionych do składania wniosków do 16 lat.

Aktualnie wnioski do BOB składane są do Urzędu Miasta za pośrednictwem Zarządów Osiedli/ Sołectw. W ankiecie pytano o zasadność zwiększenia punktów, w których składać można wnioski.

Wnioski składane składane są do 28 lutego. W pytaniu 5 poruszono kwestię wydłużenia terminu składania wniosków przy wprowadzeniu zasady, że weryfikacja jest dokonywana na bieżąco w terminie określonym przez uchwałę.

W przypadku negatywnej weryfikacji dokonanej przez wydział merytoryczny UM lub jednostki organizacyjnej miasta projekt nie zostaje poddany pod głosowanie mieszkańców. Ankieta zawierała pytanie dotyczące umożliwienia odwołania się od negatywnej oceny.

Wybór inwestycji realizowanej w ramach BOB dokonuje się w głosowaniu. W tym celu organizowane są zebrania mieszkańców osiedlach/ sołectwach.  W ankiecie poruszona została kwestia zmiany sposobu głosowania.

 

W Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby Budżetu Obywatelskiego przekazywanych jest jest 1,5 miliona złotych.