Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Budżet Miasta uchwalony

Podczas sesji budżetowej 22 grudnia przedstawiłam projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Zachęcam do zapoznania się.

Realizując zadania wynikające z obowiązujących ustaw przedłożony Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o:

 • przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
 • możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 15 830 000 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 • przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W wyniku prac nad złożonym projektem przyszłorocznego budżetu Miasta zaproponowałam jego zmianę w formie autopoprawki, która spowoduje m.in.:

 • zmniejszenie środków na realizację inwestycji w związku z zawarciem korzystnej dla Miasta umowy na roboty budowlane dotyczącej budowy zatok autobusowych na ul. Powstańców Śl.
 • przesunięciem terminu zakończenia wykonania dokumentacji przebudowy ul. Witczaka na 2018 rok.

W budżecie przyszłego roku proponuję zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” oraz na termomodernizację tzw. Przychodni Okrąglak przy ul. Wodeckiego odpowiednio do posiadanych przez Miasto udziałów we Wspólnocie tejże nieruchomości. Ponadto w wyniku opóźnienia w dostępie do działki, na której powstanie boisko przy ul. Moniuszki proponuję zwiększyć dochody i wydatki majątkowe o równowartość pierwszej transzy dotacji, którą Miasto otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Autopoprawka zawiera ponadto propozycje, które nie mają wpływu na zmianę podstawowych wartości - mam tu na myśli m.in. zmiany:

 • zapisów treści uchwały w związku z centralizacją podatku VAT od dnia 1 stycznia 2017 r.,
 • klasyfikacji budżetowej m.in. w związku z wprowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych,
 • podziału między grupami wydatków w związku ze zmianą zawiadomienia otrzymanego ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany zaproponowane w autopoprawce spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 78 492 zł do poziomu 15 751 508 zł.  Dochody budżetowe po autopoprawce wynoszą 386 870 000 zł. Wydatki po autopoprawce wynoszą 402 621 508 zł. Wydatki majątkowe stanowią 8,1 proc. ogółu i dotyczą zadań inwestycyjnych związanych głównie z:

 • oświatą i wychowaniem – 10,5 mln zł,
 • gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 7,5 mln zł,
 • infrastrukturą drogową – 6,4 mln zł,
 • gospodarką mieszkaniową – 3 mln zł.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową łączna kwota wydatków majątkowych w kolejnych 8 latach (2017-2024) to około 110 mln zł. Na tą kwotę składają się:

 • wydatki zabezpieczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich w wysokości prawie 66 mln zł
 • wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w kwocie około 44 mln zł.

Oczywiście kwoty te będą zrealizowane przy założeniu, że nie zostanie zakłócona relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Budżet Miasta to nie tylko wydatki majątkowe, to przede wszystkim wydatki bieżące, które stanowią 91,9 proc. budżetu i na które wydamy około 369,9 mln zł. To środki na utrzymanie wszystkich naszych jednostek organizacyjnych, na zapewnienie czystości, porządku i utrzymania zimowego, ale również około 10,5 mln zł na remonty.
Budżet Miasta realizuje 68 jednostek organizacyjnych. Każda z nich posiada swój plan finansowy, na podstawie którego realizuje zadania. Dla przykładu wielkość planu wybranych jednostek wynosi:

 • MZN – ponad 25 mln zł,
 • OPS – ponad 15 mln zł,
 • MOSiR – prawie 10 mln zł,
 • JZK – prawie 6,5 mln zł,
 • Zespół Szkół Nr 6 – prawie 6,7 mln zł,Zespół Szkół Nr 10 – prawie 6,5 mln zł.

To tylko przykłady obrazujące rozpiętość budżetów - ale sposób ich przygotowania i realizacji jest podobnie czasochłonny i skomplikowany.
Dodatkowo należy wspomnieć o dotacjach na funkcjonowanie MOK, Biblioteki i wszystkich pozostałych dotacjach, których w sumie jest prawie 40 mln zł.
Pamiętać należy, że we wszystkich jednostkach uwzględnionych jest ponad 2 983 etatów kalkulacyjnych, co w praktyce przekłada się na dużo większą liczbę zatrudnionych. Na same wynagrodzenia Miasto wyda łącznie 154,5 mln zł. Miasto po JSW jest największym pracodawcą. Nie wspominam, ile osób dzięki wydatkom z budżetu Miasta jest zatrudnionych w firmach realizujących różnego rodzaju zamówienia, gdyż jest to trudne do obliczenia.