Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Budżet miasta uchwalony (I)

Podczas sesji budżetowej 22 grudnia Prezydent Miasta Anna Hetman przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Realizując zadania wynikające z obowiązujących ustaw został przedłożony Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o:

- przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

- możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 800 000 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

- przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.


W wyniku prac nad złożonym projektem przyszłorocznego budżetu Miasta zaproponowano jego zmianę w formie autopoprawki, która spowoduje w szczególności zwiększenie środków na realizację inwestycji tj. przebudowy skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka, przebudowy ulic: Okrzei, Chlebowej, Dąbrowskiego, odnogi ul. Boża Góra Prawa, Szotkowickiej, adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby internatu ZSMS oraz umożliwienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, Lodowiska i Filii MBP w WSS. W budżecie przyszłego roku proponuje się także zabezpieczyć środki na dokończenie budowy i doposażenia placów zabaw oraz rozbudowy infrastruktury w parku do „Street Workountu”, realizowanych z funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego, które z różnych powodów nie mogą być zakończone w roku bieżącym.

Zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój Komisja Skarbu formułuje opinię o projekcie uchwały budżetowej i ewentualną propozycję jego zmiany. Komisja Skarbu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt i przedłożyła dwie propozycje jego zmiany.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego skierowała do Komisji Skarbu wniosek w sprawie przeniesienia planowanych środków na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji oraz rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby dla policjantów i przeznaczenie ich na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Wniosek ten spełnia wymogi formalne i został ujęty w autopoprawce.

Wiosek Komisji Kultury i Sportu nie został ujęty w autopoprawce. Zakup dodatkowych podestów dla MOSiR jest ważny, jednak ważniejsze jest bezpieczeństwo Miasta i założenia wynikające z Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta. Dlatego kwota przeznaczona na ten Program to 41 tys. zł, a na patrole 10 tys. zł.

Zmiany zaproponowane w autopoprawce nie spowodowały zwiększenia deficytu. Zwiększyła się natomiast suma bilansowa o niecałe 2 mln zł przede wszystkim na skutek dodatkowych wpływów w związku z uchwaleniem nowych stawek podatku od nieruchomości, zwiększeniem przewidywanych wpływów dotyczących projektu unijnego „Dostępna granica” oraz zmniejszeniem przewidywanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wydatki po autopoprawce wynoszą 365 245 000 zł. Wydatki majątkowe stanowią 7,5 proc. ogółu i dotyczą zadań inwestycyjnych związanych głównie z:

- modernizacją i termomodernizacją budynków oświatowych - 9 mln zł,

- infrastrukturą drogową – 5,7 mln zł,

- infrastrukturą sportową - 4,3 mln zł,

- zadaniami ochrony środowiska (dotacje) – 1 mln zł.


Zgodnie z WPF-em łączna kwota wydatków majątkowych w kolejnych 9 latach (2016-2024) to około 157 mln zł. Na tą kwotę składają się: wydatki zabezpieczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich w wysokości ponad 50 mln zł oraz wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w kwocie prawie 107 mln zł. Oczywiście kwoty te będą zrealizowane przy założeniu, że nie zostanie zakłócona relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Budżet Miasta to nie tylko wydatki majątkowe, to przede wszystkim wydatki bieżące, które stanowią 92,5 proc. budżetu i na które wydamy około 337,9 mln zł. To środki na utrzymanie wszystkich naszych jednostek organizacyjnych, na zapewnienie czystości, porządku i utrzymania zimowego, ale również około 10,7 mln zł na remonty.

Budżet Miasta realizuje 67 jednostek organizacyjnych. Każda z nich posiada swój plan finansowy, na podstawie którego realizuje zadania. Dla przykładu wielkość planu wybranych jednostek wynosi:

- MZN – ponad 24 mln zł,

- OPS – ponad 13 mln zł,

- MOSiR – ponad 10 mln zł,

- JZK – około 6 mln zł,

- Zespół Szkół Nr 6 – ponad 6,6 mln zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 21 – prawie 1 mln zł,

- Przedszkole Publiczne Nr 21 – około 1,2 mln zł.


To tylko przykłady obrazujące rozpiętość budżetów - ale sposób ich przygotowania i realizacji jest podobnie czasochłonny i skomplikowany.

Dodatkowo należy wspomnieć o dotacjach na funkcjonowanie MOK, Biblioteki i wszystkich pozostałych dotacjach, których w sumie jest prawie 39 mln zł.

Pamiętać należy, że we wszystkich jednostkach uwzględnionych jest 2 968 etatów kalkulacyjnych, co w praktyce przekłada się na dużo większą liczbę zatrudnionych. Na same wynagrodzenia Miasto wyda łącznie 151 mln zł. Miasto po JSW jest największym pracodawcą.

Wbrew pozorom to nie wydatki są najważniejsze. Najważniejsze są dochody, a właściwie dochody bieżące. Tak samo jak się to ma w kończącym już roku, tak i w przyszłym, dochody bieżące będą miały wpływ na wysokość wydatków bieżących. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące – planowane, jak również co jest ważniejsze wykonane – nie mogą być większe niż dochody bieżące. Ta, wydawałaby się prosta zależność ma przeogromny, a właściwie decydujący wpływ na kształt tego, jak i następnych budżetów.

Planowane dochody Miasta wyniosą 364 445 000 zł, z czego dochody bieżące to 358,6 mln zł. W związku z czym relacja, o której mówiłam wcześniej to 358,6 mln zł do 337,9 mln zł, czyli nadwyżka operacyjna – to 20,7 mln zł. Są to środki, które po powiększeniu o wpływy ze sprzedaży majątku można wydać na wydatki majątkowe.

Podstawowe dane dotyczące budżetu na 2016 rok to:

DOCHODY – w kwocie 364 445 000 zł, w tym dochody bieżące 358 620 000 zł, z czego 27 393 853 zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone, a majątkowe 5 825 000 zł.

 

Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowi subwencja – 117,7 mln zł, następnie udziały w PIT – 93,0 mln zł, dotacje i środki – 40,0 mln zł, podatki lokalne – 49,00 mln zł.Dochody budżetu Miasta w podziale na Gmina – Powiat to odpowiednio: 277 mln zł – 88 mln zł

WYDATKI zaplanowano w wysokości 365 245 000 zł, z czego wydatki bieżące 337 906 000 zł, a majątkowe 27 339 000 zł.

Największa część wydatków bieżących to kwota 265 843 359 zł przeznaczona na utrzymanie jednostek budżetowych, z czego na wynagrodzenia 151 009 493 zł i pozostałe zadania statutowe to 114 833 866 zł. Na dotacje przeznaczymy 39 104 885 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 836 276 zł.

Wydatki budżetu Miasta w podziale Gmina – Powiat to odpowiednio: 282 mln zł - 83 mln zł