Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman
Chcę, aby Jastrzębie-Zdrój wyglądało tak,
by niemal każdy mieszkaniec mógł utożsamiać się ze słowami:
„tu jest moje miejsce, tu chcę mieszkać i wychowywać swoje dzieci,
to miejsce pragnę współkształtować i współtworzyć”.
Anna Hetman

Szanowni Państwo,
Minął półmetek kadencji. Były to 2 lata intensywnej pracy wielu osób. Czas ten upłynął pod znakiem wielu wyrzeczeń ze względu na zwroty z podatku za tzw. wyrobiska w wysokości 85 mln oraz wydane przez Miasto obligacje w kwocie 30 mln na ten cel. Mimo tego udało się wiele rzeczy przygotować, by w kolejnych dwóch latach móc zrealizować różne projekty. Poniżej przedstawiam zadania realizowane wg programu wyborczego oraz w innym ujęciu, wg sfer działalności.      

 

Założenia ogólne programu

 • Doprowadzenie do uzyskania znaczącego miejsca w regionie, województwie i kraju, poprzez konkretne, nowoczesne zarządzanie, pozyskiwanie środków unijnych i nowe inwestycje.
 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego odpowiedzialnego za dziedzictwo i przyszłość miasta, poprzez partnerstwo przejawiające się w różnych kontekstach – współpracy samorządu z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, młodzieżą itp.
 • Budowanie kapitału społecznego w trzech wymiarach: rodzina, młodzież i seniorzy.
 • Rozbudzenie życia kulturalnego i sportowego oraz tworzenie tradycji i atmosfery charakterystycznej dla Jastrzębia-Zdroju.
 • Kreowanie nowoczesnej gospodarki, poprzez ukierunkowanie się na innowacyjność, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy.
 • Zrównoważony rozwój, dzięki łączeniu potrzeb społeczno-gospodarczych z poszanowaniem potrzeb i wartości środowiskowych i kulturowych.
 • Zmiana wizerunku miasta, poprzez kreowanie wydarzeń znaczących dla miasta, regionu i kraju oraz ich promocja na skalę krajową.

 

Propozycje dla ludzi młodych (i nie tylko)

 • Utworzenie portalu konsultacyjnego – włączenie młodych ludzi do współdecydowania o przyszłości miasta i inwestycjach sprzyjających rozwojowi Jastrzębia-Zdroju 
Elektroniczna platforma konsultacyjna funkcjonuje od 2015r. (www.konsultacje.jastrzebie.pl 
Prowadzimy konsultacje w wersji papierowej (ankiety) i elektronicznej na platformie konsultacyjnej.
Prowadzę regularne spotkania z mieszkańcami i różnymi grupami społecznymi oraz powołanymi: Radą Pożytku Publicznego, Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą Seniorów, Radą Kultury, Radą Sportu, Radą Biznesu.
Prowadzę cykliczne spotkania z mieszkańcami "O mieście bez politykowania".
 • Powołanie pełnomocnika prezydenta ds. młodych – wspólne rozwiązywanie problemów 
Pełnomocnik ds. młodych jest zatrudniony od stycznia 2015r. Ściśle współpracuje z młodzieżą, zwłaszcza z Młodzieżową Radą Miasta, która jest reprezentantem młodzieży.
Młodzież z Jastrzębia-Zdroju realizuje transgraniczny projekt SAD we współpracy z młodzieżą z Karwiny.
 • Hot spoty – darmowe WiFi w miejscach publicznych, autobusach itp. 
Zwiększyliśmy ilość hotspotów do 12. Z darmowego WiFi można korzystać w Bibliotece Miejskiej ul. Krakowska, Opolska, Turystyczna, Jasna, Wodeckiego, w MOK – Kino Centrum, Galeria Historii Miasta, na stadionie miejskim, w urzędzie miasta. W roku 2017 zostaną uruchomione dodatkowe punkty w Jarze południowym, Inhalatorium, a w 2018 na skateparku i kąpielisku Zdrój.
 • Odnowienie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, by mieszkańcy mieli bliski dostęp do miejsca wypoczynku i rekreacji 
Przygotowaliśmy projekt budowlany. Od 2017 r. rusza modernizacja OWN. Jednocześnie złożymy wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych z programu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane zakończenie inwestycji 2019r.
 • Budowa Aquaparku, aby mieszkańcy nie musieli jeździć do pobliskich miejscowości 
Została opracowana ekspertyza w zakresie najlepszej lokalizacji i koncepcja funkcjonalno-użytkowa aquaparku. Obecnie rozważane są możliwości pozyskania środków finansowych na budowę obiektu.
 • Wspieranie organizacji pozarządowych i klubów sportowych w finansowaniu działań i pozyskiwaniu środków na realizację projektów 
W roku 2015 i 2016 zwiększyłam środki na dotacje dla klubów sportowych w stosunku do poprzednich lat o 60%.
W ciągu 2 lat klub GKS Jastrzębie 1962 otrzymał wsparcie finansowe na promocję miasta przez sport. 
Utworzyłam Radę Pożytku Publicznego, skupiająca przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentującą potrzeby różnych grup społecznych. Spotkania odbywają się cyklicznie. 
Dla potrzeb młodzieży i organizacji pozarządowych przygotowujemy budynek Łazienek III, mieszczący się w Parku Zdrojowym, który będzie rewitalizowany od 2018r. Wykonany jest projekt budowlany, przygotowywany jest wniosek aplikacyjny na pozyskanie środków unijnych.
Wsparcie finansowe i organizacyjne otrzymują Koła Gospodyń Wiejskich. 
Organizacjom pozarządowym oferujemy lokale na działalność statutową za 1zł a posiadających status OPP za 0,10zł.
Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań informacyjnych dla organizacji w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
Oferujemy pomoc przy pisaniu wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne.
2 organizacje pozarządowe realizują projekty unijne, do których miasto udzieliło pożyczek.
 • Stworzenie, wraz z przedsiębiorcami miejsc pracy, poprzez wspólne pozyskiwanie środków europejskich i budowanie innowacyjnych przedsiębiorstw, by jastrzębianie mieli możliwość podejmowania pracy w swoim mieście 
Rozszerzyliśmy Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną poprzez włączenie gruntów na Dębinie.
Częściowo uzbroiliśmy tereny inwestycyjne, ponieważ przez 20 lat funkcjonowania strefy nie były w pełni uzbrojone.
Przygotowujemy kolejne projekty w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych.
Modernizujemy ul. Rolniczą, umożliwiającą dojazd do terenów inwestycyjnych.
5 nowych inwestorów weszło do strefy ekonomicznej, kolejnych 2 chce wejść w 2017r. To miejsca pracy dla mieszkańców. Będzie to m.in. branża budowlana i chemiczna.
Po raz pierwszy  w mieście wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od  nieruchomości dla inwestorów na terenie całego miasta (5 lat obiekty usługowe, 3 lata obiekty handlowe poniżej 400m2, 1 rok obiekty handlowe powyżej 400m2).
Po raz pierwszy młodym przedsiębiorcom lub rozpoczynającym działalność oraz wszystkim, którzy promują w lokalach kulturę, proponujemy lokale za 1zł.   
 • Szersza, ciekawsza oferta szkół technicznych i zawodowych – konsultacja z młodzieżą i przedsiębiorcami, by młodzież kształciła się w dobrych szkołach w swoim mieście 
Zorganizowaliśmy spotkania z dyrektorami i przedsiębiorcami, dokonywane są analizy i statystyki, celem ujednolicenia procesu kształcenia zawodowego.
Realizujemy program rozwoju oświaty, uwzględniający rozwój szkół zawodowych i technicznych.
Ze względu na reformę oświaty sieć szkół będzie tworzona na nowo.
 • Edukacja o przedsiębiorczości we współpracy z przedsiębiorcami, promowanie przedsiębiorczości i wspieranie przedsiębiorczości ludzi młodych, by młodzi ludzie odważnie wkraczali w życie dorosłe
Wdrażamy program rozwoju oświaty uwzględniający rozwój przedsiębiorczości.
Przygotowujemy projekt funkcjonowania Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu w budynku po byłym AGH oraz w kolejnym etapie w zrewitalizowanej Łaźni na Moszczenicy. 
Przygotowujemy Kartę Młodego Przedsiębiorcy, umożliwiającą młodym ludziom łatwiejszy start w biznesie. Program ruszy wiosną 2017r. Umożliwia on wsparcie innych przedsiębiorców, szkolenia i konsultacje, lokal na działalność za 1 zł przez pierwszy rok działalności.
 • Udostępnienie obiektów sportowych i boisk przy szkołach dla klubów sportowych i mieszkańców 
Obiekty sportowe – hala widowiskowo-sportowa, hala Omega, lodowisko Jastor, stadion przy ul. Harcerskiej, boisko przy ul. Kościelnej oraz inne obiekty udostępniamy za symboliczną złotówkę dla klubów sportowych oraz organizacjom prowadzącym szkolenie dzieci i młodzież.
Boiska i sale gimnastyczne udostępniamy organizacjom i klubom wg zasad określonych zarządzeniem prezydenta.
 • Centra kulturalno-rekreacyjne, by każdy w najbliższej okolicy mógł wybrać najlepszą dla siebie ofertę
Opracowaliśmy koncepcję na zagospodarowanie miasta pod kątem mini centrów osiedlowych, które częściowo realizowane są z budżetu obywatelskiego. 
W ostatnich dwu latach wybudowaliśmy z inicjatywy mieszkańców: street workout, mini golf na Oś. Morcinka.
Projekt „Rowerowe Jastrzębie – rowery miejskie” – sieć ścieżek rowerowych wraz z centrami przesiadkowymi, wypożyczalnią rowerów i miejscami do pozostawienia rowerów, w celu łatwiejszej i przyjemniejszej formy poruszania się po mieście
Mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2017 projekt „Rowerowe Jastrzębie”. W ramach programu od wiosny do zimy będzie w mieście kilka stacji, w których można wypożyczyć rower i poruszać się nim po całym mieście oraz na terenie Republiki Czech. Rowery można będzie pozostawić w wyznaczonym lub dowolnym miejscu za pomocą aplikacji w smartfonie. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Żelazny Szlak Rowerowy”, polegający na tworzeniu ścieżki rowerowej z Jastrzębia, przez Zebrzydowice, Godów, Petrovice u Karwiny i w Karwinie. I etap projektu realizowany będzie od 2017 roku. 
 • Promowanie i wspieranie młodych jastrzębskich artystów i sportowców – stypendia, pomoc organizacyjna, organizacja festiwali i przeglądów
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Jastrzębski Dzień Działacza Kultury z udziałem wszystkich organizacji i twórców kultury.
Na stypendia i nagrody dla artystów przeznaczyliśmy w ostatnich dwu latach 81 tys zł.
Przeznaczamy lokale na kulturę za 1 zł dla małego biznesu, chcącego promować kulturę w lokalach gastronomicznych i usługowych.
Na nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów przyznałam 563  150,00 zł. 
 • Stworzenie miejsca dla sportów ekstremalnych – park linowy, ścianka wspinaczkowa itp., by młodzi ludzie mieli własną przestrzeń w mieście
Trwają poszukiwania terenów miejskich na potrzeby sportów ekstremalnych.
 • Ścieżka przyrodnicza i historyczna tworzona przez młodzież wspólnie z seniorami, by mieszkańcy bardziej utożsamiali się z miastem, a następne pokolenia lepiej zrozumiały historię
Stworzyliśmy koncepcję ścieżki historycznej, prowadzącej od pomnika przy kopalni Zofiówka do Parku Zdrojowego a nawiązująca do wydarzeń lat 80-tych. Trwają konsultacje z różnymi grupami społecznymi nad zawartością historyczną i sposobem przekazu informacji. 
 • Mieszkania dla młodych – budowa i pomoc w zakupie, by jastrzębianie pozostawali w Jastrzębiu
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Daszek otrzymało pozytywną opinię BGK, co umożliwia pozyskanie środków na budowę mieszkań. Od 2017 roku rusza budowa 26 mieszkań wraz z garażami dla jastrzębian.
Wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 5 lat dla osób budujących w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Więcej miejsc w żłobku i przedszkolach, by młode matki i ojcowie mogli podejmować prace zawodową 
W roku 2016/2017 zwiększyliśmy liczbę oddziałów przedszkolnych o 3 w stosunku do poprzednich lat.
Przygotowaliśmy pakiet dla rodziny, który zaczniemy wdrażany jest od 2017r.
 • Remont lub budowa stadionu miejskiego, aby można było organizować imprezy sportowe i kulturalne na europejskim poziomie 
Trwają prace nad poszukiwaniem środków zewnętrznych na remont stadionu miejskiego.
 

 

 

Propozycje dla rodzin i seniorów

 • Wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej oraz w organizacji imprez i podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców 
Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
Oferujemy pomoc przy pisaniu wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne.
2 organizacje pozarządowe realizują projekty unijne, do których miasto udzieliło pożyczek.
 • Utworzenie strony internetowej „aktywny senior”, by każdy na bieżąco mógł zapoznać się z ofertą kulturalną, sportową i rekreacyjną oraz wyrażał swoją opinię na tematy miejskie
Trwają prace nad utworzeniem strony Aktywny Senior. Planowane zakończenie w roku 2017.
 • Wspieranie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, by seniorzy mogli aktywnie i w zdrowiu spędzać swój wolny czas
UTW otrzymuje wsparcie finansowe na działalność statutową. 
Uniwersytet otrzymuje również wsparcie w postaci niezbędnego do funkcjonowania sprzętu.
 • Wprowadzenie Karty Seniora, umożliwiającej zniżkowe wejścia na imprezy kulturalne i sportowe
Karta Seniora połączona z ogólnopolską kartą seniora funkcjonuje od lutego 2016r. Do końca grudnia 2016 roku wydaliśmy 2648 kart. Stale poszerza się grupa firm oferujących zniżki dla seniorów. Karty wydawane są w urzędzie miasta w pokoju 213.
 • Rozszerzenie działań Domu Pomocy Społecznej dla osób potrzebujących wsparcia, by każdy potrzebujący mógł otrzymać pomoc
Obecnie nie ma kolejki oczekujących na miejsca w DPS. Nie zachodzi więc potrzeba tworzenia kolejnego Domu Pomocy Społecznej.
Tworzymy Klub Seniora przy ul. Mazowieckiej, jako miejsca dziennego pobytu dla seniorów. Klub będzie działał od połowy roku 2017.
 • Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych, by zapewnić codzienną rehabilitację i wsparcie specjalistów
Przygotowujemy projekt modernizacji i dostosowania budynku przy ul. Szkolnej 1 dla potrzeb ŚDS, który będzie funkcjonował od 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie skupiał osoby niepełnosprawne i chore psychicznie.
Organizacja Jastrzębskich Dni Rodziny, by mieszkańcy mogli się zintegrować
Od 2017 roku, w maju, zorganizujemy Jastrzębskie Dni Rodziny. 
 • Rozszerzenie badań profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia
W roku 2016 rozszerzyliśmy zakres profilaktycznych badań. Prowadzony jest program profilaktyki „Zdrowy Senior”.
Rozszerzono profilaktykę o badania stomatologiczne i lakowanie dla dzieci, wady postawy i otyłość.
 • Utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia
Od marca 2016r. działa Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul Opolskiej 9. Wspiera wszystkich potrzebujących, zwłaszcza osoby pokrzywdzone, ofiary przemocy i sprawców przemocy. 
Utworzyliśmy mieszkania interwencyjne dla ofiar przemocy lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy.
 • Podniesienie poziomu oświaty poprzez likwidację standardowego kosztu utrzymania ucznia (SKUU) oraz zatrudnianie specjalistów i doradców zawodowych
W roku 2015 zlikwidowaliśmy SKUU (standardowy koszt utrzymania ucznia).
Finansowanie dostosowaliśmy do bieżących potrzeb przedszkola i szkoły.
W przedszkolach i szkołach zatrudniani są specjaliści na bieżąco w miarę zgłaszanych przez dyrektorów potrzeb.
Podnieśliśmy wysokość dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz za wychowawstwo.
 • Poprawa infrastruktury szkół i przedszkoli
Wykonaliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 z udziałem środków zewnętrznych.
Wykonaliśmy termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 14.
Pozyskaliśmy środki na rozbudowę infrastruktury przedszkolnej dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 10.
Zmodernizowaliśmy 10 boisk przy szkołach.
Zbudowaliśmy boisko przy SP 16 z udziałem środków zewnętrznych.
Zmodernizowaliśmy  18 placów zabaw przy przedszkolach.
Na bieżąco remontujemy przedszkola i szkoły (oddymianie, łazienki, elewacja).
 • Program „boisko przy każdej szkole” - remonty i budowa oraz udostępnianie ich mieszkańcom
Wybudowaliśmy boisko przy Szkole Podstawowej nr 16 z udziałem środków rządowych.
Zmodernizowaliśmy 10 boisk przy szkołach.
Obiekty dostępne są dla mieszkańców na zasadach ustalanych z dyrektorami szkół.
 • Wspieranie przedszkoli, szkół i innych jednostek miejskich w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na projekty miękkie oraz pomoc w ich rozliczaniu
Zorganizowaliśmy kilka spotkań i szkoleń na temat możliwości pozyskania środków unijnych.
Realizowanych jest 14 projektów w przedszkolach i szkołach z udziałem środków europejskich. 
Miasto pozyskuje środki unijne dla placówek oświatowych uczestnicząc w projektach na wyposażenie pracowni zawodowych.
 • Kreowanie życia kulturalnego i sportowego poprzez pełne wykorzystanie istniejących obiektów - duże imprezy sportowe i kulturalne w hali sportowej przez cały rok
W hali widowiskowo-sportowej zorganizowane były m.in. takie wydarzenia: koncert Chóru Aleksandrowa, koncert Zespołu Wojska Polskiego, gala Eko Kobieta, tuning day i inne.
Kwota uzyskana z wynajmowania hali: 2015r. - 73 100,84zł. i 2016r. - 84 492,22zł.
 • Tworzenie atmosfery miasta poprzez organizację m. in. jarmarków świątecznych czy np. miejskiej Wigilii w Jarze Południowym
Od 2015r. organizujemy jarmarki wielkanocne pod kinem Centrum, podczas których prezentowane są kulturalne i kulinarne tradycje śląskie.
Od 2015r. organizujemy jarmarki bożonarodzeniowe, podczas których można kupić rękodzieła i wyroby tradycyjne śląskie oraz uczestniczyć w śpiewaniu kolęd i gotowaniu śląskich specjałów. 
 • Tworzenie przenośnych biblioteczek w mieście (crossbooking) i kino „pod chmurką” działającego od wiosny do jesieni
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje przenośne biblioteczki i wymianę książek podczas różnych wydarzeń kulturalnych w mieście, np. Dzień Dziecka, Dni Miasta.
Podczas Dni Miasta organizujemy kino pod chmurką w różnych dzielnicach i osiedlach. 
Latem, w poniedziałki, MOK organizuje kino plenerowe w Parku Zdrojowym.
 • Budowa miejsc spotkań w sołectwach oraz placów zabaw na osiedlach we współpracy ze spółdzielniami
We współpracy ze spółdzielnią „Nowa” zostanie wybudowany parking przy ul. Turystycznej.
W Moszczenicy projektujemy budowę wiaty do spotkań wraz z placem zabaw i urządzeniami do ćwiczeń oraz parking.
 • Tworzenie ogrodzonych wybiegów dla psów – dbanie o czystość miasta i integracja mieszkańców
Projektujemy wybieg dla psów przy ul. Turystycznej. Realizacja przedsięwzięcia w roku 2017.
 • Podkreślanie tożsamości mieszkańców, promocja tradycji i kultury poprzez organizację imprez miejskich, we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
Wspólnie z KGW organizujemy m.in. jarmarki świąteczne i tradycje świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych. 
 • Organizacja regionalnych gwarków, w celu promocji miasta i tradycji górniczej
W roku 2017 zostaną po raz pierwszy zorganizowane Gwarki Miejskie.
 • Stworzenie we współpracy z JSW miejsca pamięci górników, którzy zginęli podczas pracy w kopalni
Łaźnia Moszczenica będzie rewitalizowana od roku 2017. W 2016r. Miasto otrzymało dofinansowanie z programu transgranicznego. Będzie to miejsce upamiętniające wszystkich górników, którzy zginęli w kopalniach oraz cały przemysł górniczy, tworzący nasze miasto.
 • Utworzenie Parku Ojców, w którym każdy ojciec, po urodzeniu dziecka będzie mógł zasadzić drzewo
Teren przy ul. Lompy został przeznaczony na Skwer Ojców. Rodzice, którym urodzi się dziecko będą mogli zasadzić tam drzewko. 

Propozycje dla przedsiębiorców

 • Powołanie pełnomocnika prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami
Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości pełnił funkcję do czasu powołania Rady Biznesu.
 • Utworzenie Rady Biznesu
Powołałam Radę Biznesu, która jest organem doradczym i opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 • Ułatwienie startu małym i średnim przedsiębiorcom
Przygotowujemy projekt funkcjonowania Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu w budynku po byłym AGH oraz w kolejnym etapie w zrewitalizowanej Łaźni na Moszczenicy. 
Przygotowujemy Kartę Młodego Przedsiębiorcy, umożliwiającą młodym ludziom łatwiejszy start w biznesie. Program ruszy wiosną 2017r. Umożliwia on wsparcie innych przedsiębiorców, szkolenia i konsultacje, lokal na działalność za 1 zł przez pierwszy rok działalności.
 • Projekt „jedno okienko”, w celu łatwiejszego i szybszego załatwiania formalności
Projekt „jedno okienko” to przede wszystkim opieka pracownika urzędu miasta inwestorem zainteresowanym terenami inwestycyjnymi w mieście. W Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju każdorazowo pracownik opiekuje się i prowadzi sprawę danego inwestora. 
 • Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych w celu ubiegania się o środki unijne i tworzenie inwestycji w mieście
Obecnie ze względu na brak dużych możliwości zaciągania kredytu nie podjęto współpracy w tym zakresie. Rozważana jest możliwość PPP w przypadku braku możliwości pozyskania środków z innych źródeł.
 • Uporządkowanie kwestii własnościowych gruntów
Na bieżąco porządkujemy kwestie własnościowe poprzez zamianę gruntów, sprzedaż lub odkupienie.
 • Uzbrajanie terenów inwestycyjnych dla przyszłych inwestorów
Rozszerzyliśmy Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną o grunty na Dębinie.
Na bieżąco uzbrajamy tereny inwestycyjne w brakujące sieci.
Przygotowujemy projekty pod uzbrajanie do realizacji w roku 2017 i 2018.
Przygotowujemy wniosek o pozyskanie środków unijnych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Termin złożenia wniosku (niezależny od miasta) 2018r.
 • Szybka realizacja inwestycji w celu ułatwienia przedsiębiorcom funkcjonowanie
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji został wzmocniony o jeden etat, celem przyspieszenia decyzji dla inwestorów i inwestycji miejskich.
Przyspieszyliśmy prace nad przygotowaniem specyfikacji, by inwestycje realizowane były w szybszym tempie. 
 

Propozycja dla wszystkich

 • Bezpłatna komunikacja miejska, by mieszkańcy zaoszczędzili na paliwie, biletach do szkoły, sklepu, pracy i łatwiej przemieszczali się po mieście
W związku z brakiem możliwości wystąpienia z MZK (Rada Miasta podjęła decyzje o powrocie do związku), obecnie Miasto zwróciło sie do MZK o przygotowanie oferty komunikacji za 0 zł. dla dzieci i młodziezy. Projekt wejdzie w życie w 2017r. 
 • Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi
Miasto współpracuje ze spółdzielniami konsultując zakres zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
W ramach współpracy Miasta ze Spółdzielnią „Nowa” zostanie wybudowany parking przy ul. Turystycznej.
 
 • Dbanie o budżet mieszkańców – organizacja zakupów zbiorowych placówek miejskich, ograniczenie liczby członków rad nadzorczych
W celu optymalizacji finansów organizujemy zakupy zbiorowe dla wszystkich jednostek miejskich i urzędu miasta na energię, ubezpieczenie mienia oraz papier. 
Obniżyliśmy wynagrodzenie członkom rady nadzorczej JZWiK z 271 tys. do 114 tys. rocznie oraz pensję prezesa TBS Daszek.
 
 • Współpraca z JSW i AGH w celu wypracowania sposobu wykorzystania metanu do ogrzewania budynków
Trwają prace w zakresie wykorzystania stabilnego źródła metanu.

 

Zakres zrealizowanych zadań wg stanu na 31 grudnia 2016r. Zachęcam do przekazywania swoich sugestii poprzez zakładkę Mapa potrzeb lub podczas spotkań bezpośrednich.

 

Sprawozdanie z działań za 2 lata
(W ujęciu wg sfer działalności)
 
Gospodarka, przedsiębiorczość 
Rozszerzyliśmy tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o grunty przy Dębinie.
Na bieżąco uzbrajamy tereny inwestycyjne. 
Przygotowujemy projekty w zakresie uzbrajania kolejnych terenów inwestycyjnych do realizacji w 2017 i 2018r.
Modernizujemy ul. Rolnicza, umożliwiającą dojazd do terenów inwetycyjnych.
5 nowych inwestorów rozpoczyna działalność w strefie ekonomicznej, 2 kolejnych wejdzie w 2017r. Branża budownicza i chemiczna.
Po raz pierwszy  w mieście wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od  nieruchomości dla inwestorów na terenie całego miasta (5 lat obiekty usługowe, 3 lata obiekty handlowe poniżej 400m2, 1 rok obiekty handlowe powyżej 400m2).
Po raz pierwszy młodym przedsiębiorcom lub rozpoczynającym działalność oraz wszystkim, którzy promują w lokalach kulturę, proponujemy lokale za 1zł.  
Inwestorzy objęci są projektem „jedno okienko”. To przede wszystkim opieka pracownika urzędu miasta inwestorem zainteresowanym terenami inwestycyjnymi w mieście. W Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju każdorazowo pracownik opiekuje się i prowadzi sprawę danego inwestora. 
Przygotowujemy wniosek o pozyskanie środków unijnych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Termin złożenia wniosku (niezależny od miasta) 2018r.
Odbyły się spotkania z dyrektorami i przedsiębiorcami, dokonywane są analizy i statystyki, celem ujednolicenia procesu kształcenia zawodowego.
Realizujemy program rozwoju oświaty, uwzględniający rozwój szkół zawodowych i technicznych oraz rozwój przedsiębiorczości.
Przygotowujemy projekt funkcjonowania Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu w budynku po byłym AGH oraz w kolejnym etapie w zrewitalizowanej Łaźni na Moszczenicy. 
Przygotowujemy Kartę Młodego Przedsiębiorcy, umożliwiającą młodym ludziom łatwiejszy start w biznesie. Program ruszy wiosną 2017r. Umożliwia on wsparcie innych przedsiębiorców, szkolenia i konsultacje, lokal na działalność za 1 zł przez pierwszy rok działalności.
Powołałam Radę Biznesu, która jest organem doradczym i opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie rozwoju gospodarczego.
Na bieżąco porządkujemy kwestie własnościowe gruntów.
Wydział Infrastruktury i Inwestycji został wzmocniony o jeden etat, celem przyspieszenia decyzji dla inwestorów i inwestycji miejskich. Czas oczekiwania na załatwienie sprawy skrócił się z 90 dni do 1 miesiąca.
 
Młodzi
Powołałam pełnomocnika prezydenta ds. młodych od stycznia 2015r. Ściśle współpracuje on z młodzieżą, zwłaszcza z Młodzieżową Radą Miasta, która jest reprezentantem młodzieży.
Utworzyliśmy elektroniczną platformę konsultacyjną, która funkcjonuje od 2015r. (www.konsultacje.jastrzebie.pl 
Prowadzimy konsultacje w wersji papierowej – ankiety i elektronicznej na platformie konsultacyjnej.
Prowadzę regularne spotkania z różnymi grupami społecznymi oraz powołanymi: Radą Pożytku Publicznego, Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą Seniorów, Radą Kultury, Radą Sportu, Radą Biznesu.
Spotykam się cyklicznie z mieszkańcami w ramach spotkań "O mieście bez politykowania".
Młodzież z Jastrzębia-Zdroju realizuje transgraniczny projekt SAD we współpracy z młodzieżą z Karwiny.
Zwiększyliśmy ilość hotspotów do 12. Z darmowego WiFi można korzystać w Bibliotece Miejskiej ul. Krakowska, Opolska, Turystyczna, Jasna, Wodeckiego, w MOK – Kino Centrum, Galeria Historii Miasta, na stadionie miejskim, w urzędzie miasta. W roku 2017 zostaną uruchomione dodatkowe punkty w Jarze południowym, Inhalatorium, a w 2018 na skateparku i kąpielisku Zdrój.
Dla potrzeb młodzieży i organizacji pozarządowych przygotowujemy budynek Łazienek III, mieszczący się w Parku Zdrojowym, który będzie rewitalizowany od 2018r. Wykonano projekt budowlany, przygotowywany jest wniosek aplikacyjny na pozyskanie środków unijnych.
Trwają poszukiwania terenów miejskich na potrzeby sportów ekstremalnych.
W roku 2016/2017 zwiększyliśmy liczbę oddziałów przedszkolnych o 3 w stosunku do poprzednich lat.
Powołałam Radę Pożytku Publicznego jako reprezentanta wszystkich organizacji pozarządowych, reprezentujących mieszkańców.
 
Seniorzy
Powołałam Radę Seniorów, jako organ doradczy i opiniotwórczy w zakresie podejmowanych działań na rzecz seniorów. 
Realizujemy program Aktywni 60+ z propozycjami dla seniorów.
Trwają prace nad utworzeniem strony Aktywny Senior. Planowane zakończenie w roku 2017.
UTW otrzymuje wsparcie finansowe na działalność całoroczną oraz wsparcie w postaci niezbędnego do funkcjonowania sprzętu.
Karta Seniora połączona z ogólnopolską kartą seniora funkcjonuje od lutego 2016r. Do końca grudnia 2016 roku wydaliśmy 2648 kart. Stale poszerza się grupa firm oferujących zniżki dla seniorów. Karty wydawane są w urzędzie miasta w pokoju 213.
Tworzymy Klub Seniora przy ul. Mazowieckiej, jako miejsca dziennego pobytu dla seniorów. Klub będzie działał od połowy roku 2017.
W roku 2016 rozszerzyliśmy zakres profilaktycznych badań w pakiecie „Zdrowy Senior”.
 
Rodziny
Przygotowaliśmy pakiet dla rodzin, który wdrażany jest od 2017r.
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Daszek uzyskało pozytywna opinię BGK, dzięki czemu ma możliwość pozyskania środków na budowę mieszkań. Od 2017 roku rusza budowa 26 mieszkań wraz z garażami dla jastrzębian.
Wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób budujących w Jastrzębiu-Zdroju przez okres 5 lat.
Od marca 2016r. działa Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul Opolskiej 9. Wspiera wszystkich potrzebujących, zwłaszcza osoby pokrzywdzone, ofiary przemocy i sprawców przemocy. 
Utworzyliśmy Klub Integracji Społecznej, który pomaga tym, którzy mają problem ze znalezieniem pracy.
Utworzyliśmy ogrzewalnię dla osób bezdomnych, dzięki czemu osoby te będą mogły przetrwać bezpiecznie zimę.
Projektujemy wybieg dla psów przy ul. Turystycznej. Realizacja przewidziana jest w roku 2017.
Przeznaczyliśmy teren przy ul. Lompy na Skwer Ojców. Rodzice, którym urodzi się dziecko, będą mogli zasadzić drzewko. 
Miasto współpracuje ze spółdzielniami konsultując zakres zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
W ramach współpracy Miasta ze Spółdzielnią Nowa zostanie wybudowany parking przy ul. Turystycznej.
 
Niepełnosprawni
Powołałam pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.
Modernizujemy budynek po byłej szkole podstawowej nr 11 przy ul. Szkolnej 5, dla potrzeb szkolnictwa specjalnego. Planowane zakończenie inwestycji styczeń 2018r.
Przygotowujemy projekt modernizacji i dostosowania budynku przy ul. Szkolnej 1 dla potrzeb ŚDS, który funkcjonował będzie od 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie skupiał osoby niepełnosprawne i chore psychicznie.
Przygotowujemy oznakowanie dla osób niepełnosprawnych w urzędzie miasta.
Uruchomiliśmy całodobowy telefon dla osób niemówiących i niesłyszących 516-844-320
 
Mieszkalnictwo
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Daszek od 2017 roku buduje 26 mieszkań wraz z garażami dla jastrzębian.
Wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób budujących w Jastrzębiu-Zdroju przez okres 5 lat.
Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kaszubskiej wraz z budynkiem byłej szkoły w celu przekształcenia pod potrzeby budownictwa.
 
Bezpieczeństwo
Poprawiliśmy bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania technicznego, tzw. aktywne przejścia.
Zamontowaliśmy tablice ostrzegawcze mierzące prędkość przy ul. Libowiec oraz przy Zespole Szkół nr 13.
Rozbudowaliśmy monitoring wizyjny w mieście do 17 kamer.
 
Przestrzeń publiczna
Wybudowaliśmy Inhalatorium w Parku Zdrojowym.
Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu Łaźnia na Moszczenicy. Inwestycja rozpocznie się w 2017r.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na rewitalizację Parku Zdrojowego. Inwestycja rozpocznie się w 2017r.
Przygotowany jest projekt budowlany OWN. Inwestycja rusza wiosną 2017r. Jednocześnie składane będą wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych z programu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane zakończenie inwestycji 2019r.
Zwiększyliśmy ilość hotspotów do 12. Z darmowego WiFi można korzystać w Bibliotece Miejskiej ul. Krakowska, Opolska, Turystyczna, Jasna, Wodeckiego, w MOK – Kino Centrum, Galeria Historii Miasta, na stadionie miejskim, w urzędzie miasta. W roku 2017 zostaną uruchomione dodatkowe punkty w Jarze południowym, Inhalatorium, a w 2018 na skateparku i kąpielisku Zdrój.
Została opracowana ekspertyza w zakresie najlepszej lokalizacji i koncepcja funkcjonalno-użytkowa aquaparku. Obecnie rozważane są możliwości pozyskania środków finansowych na budowę obiektu.
Opracowaliśmy koncepcję na zagospodarowanie Alei i ul. 1 Maja wraz z małą infrastrukturą oraz miasta pod kątem mini centrów osiedlowych, które częściowo realizowane są z budżetu obywatelskiego. W ostatnich dwu latach wybudowaliśmy z inicjatywy mieszkańców: streed workout oraz mini golf na Os. Morcinka.
W ramach konsultacji na inwestycję ogólnomiejską mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2017 projekt „Rowerowe Jastrzębie”. W ramach programu od wiosny do zimy będzie w mieście kilka stacji, w których można wypożyczyć rower i poruszać się nim po całym mieście oraz na terenie Republiki Czech. Rowery można będzie pozostawić w wyznaczonym lub dowolnym miejscu za pomocą aplikacji w smartfonie. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Żelazny Szlak Rowerowy”, polegający na tworzeniu ścieżki rowerowej z Jastrzębia, przez Zebrzydowice, Godów, Petrovice u Karwiny i w Karwinie. Projekt realizowany będzie od 2017 roku – I etap. 
We współpracy ze spółdzielnią Nowa zostanie wybudowany parking przy ul. Turystycznej.
Projektujemy budowę wiaty do spotkań wraz z placem zabaw i urządzeniami do ćwiczeń oraz parking w Moszczenicy.
Projektujemy wybieg dla psów przy ul. Turystycznej. Realizacja przewidziana jest w roku 2017.
 
Środowisko, ekologia
Utworzyliśmy Ekopatrol. Strażnicy Miejscy kontrolują spalanie w piecach.
Miasto dofinansowało indywidualnym osobom do zakupu pieców ekologicznych i alternatywnych źródeł energii 1,5 mln zł. 
 
Kultura, dziedzictwo historyczne
Wybudowaliśmy Inhalatorium w Parku Zdrojowym.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Jastrzębski Dzień Działacza Kultury.
Na stypendia i nagrody dla artystów przeznaczyłam w ostatnich 2 latach 81 tys. zł. 
W hali widowiskowo-sportowej zorganizowane były m.in. takie wydarzenia: koncert Chóru Aleksandrowa, koncert Zespołu Wojska Polskiego, gala Eko Kobieta, tuning day i inne.
Kwota uzyskana z wynajmowania hali: 2015r. - 73 100,84zł. i 2016r. - 84 492,22zł.
Od 2015r. organizujemy jarmarki wielkanocne pod kinem Centrum, podczas których prezentowane są kulturalne i kulinarne tradycje śląskie.
Od 2015r. organizujemy jarmarki bożonarodzeniowe, podczas których można kupić rękodzieła i wyroby tradycyjne śląskie oraz uczestniczyć w tradycyjnym śpiewaniu kolęd i gotowaniu śląskich specjałów.
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje przenośne biblioteczki i wymianę książek podczas różnych wydarzeń kulturalnych w mieście, np. Dzień Dziecka, Dni Miasta.
Podczas Dni Miasta organizujemy kino pod chmurką w różnych dzielnicach i osiedlach. 
Latem MOK organizuje w poniedziałki kino plenerowe w Parku Zdrojowym.
Wspólnie z KGW organizujemy jarmarki świąteczne. 
Stworzyliśmy koncepcję ścieżki historycznej, prowadzącej od pomnika przy kopalni Zofiówka do Parku Zdrojowego a nawiązująca do wydarzeń lat 80-tych. Trwają konsultacje z różnymi grupami społecznymi nad zawartością historyczną i sposobem przekazu informacji. 
 
Sport, rekreacja
Od 2017 r. rusza modernizacja OWN. Jednocześnie składane będą wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych z programu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane zakończenie inwestycji 2019r.
Została opracowana ekspertyza w zakresie najlepszej lokalizacji i koncepcja funkcjonalno-użytkowa aquaparku. Obecnie rozważane są możliwości pozyskania środków finansowych na budowę obiektu.
W roku 2015 i 2016 zwiększyłam środki na dotacje dla klubów sportowych w stosunku do poprzednich lat o 60%. 
W ciągu 2 lat wsparliśmy finansowo GKS Jastrzębie 1962 poprzez promocję miasta przez sport. 
Organizacjom pozarządowym oferujemy lokale na działalność statutową za 1zł a posiadających status OPP za 0,10zł.
Obiekty sportowe takie jak, hala widowiskowo-sportowa, hala Omega, lodowisko Jastor, stadion przy ul. Harcerskiej, boisko przy ul. Kościelnej oraz inne udostępniamy za symboliczną złotówkę dla klubów sportowych oraz organizacji szkolących dzieci i młodzież.
Boiska i sale gimnastyczne udostępniamy organizacjom i klubom wg zasad określonych zarządzeniem prezydenta.
Na nagrody i wyróżnienia przeznaczyłam w ostatnich dwu latach 563 150,00 zł.
Wybudowaliśmy boisko przy Szkole Podstawowej nr 16, z udziałem środków rządowych.
Zmodernizowaliśmy 10 boisk, przy szkołach.
Obiekty dostępne są dla mieszkańców na zasadach ustalanych z dyrektorami szkół.
Zmodernizowaliśmy 18 placów zabaw przy przedszkolach.
 
Turystyka
Mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2017 projekt „Rowerowe Jastrzębie”. W ramach programu od wiosny do zimy będzie w mieście kilka stacji, w których można wypożyczyć rower i poruszać się nim po całym mieście oraz na terenie Republiki Czech. Rowery można będzie pozostawić w wyznaczonym lub dowolnym miejscu za pomocą aplikacji w smartfonie. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Żelazny Szlak Rowerowy”, polegający na tworzeniu ścieżki rowerowej z Jastrzębia, przez Zebrzydowice, Godów, Petrovice u Karwiny i w Karwinie. Projekt realizowany będzie od 2017 roku – I etap.  
Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu transgranicznego na budynek Łaźni w Moszczenicy. Od roku 2017 będzie on modernizowany i przystosowany do potrzeb turystyki. Zostanie tam utworzony punkt turystyczny oraz muzeum górnictwa i techniki. Obiekt włączony zostanie do Szlaku Zabytków Techniki.  
 
Drogi i chodniki
Zmodernizowaliśmy ul. Witczaka.
Zmodernizowaliśmy ul. Komuny Paryskiej.
Wyremontowaliśmy drogi i chodniki za kwotę ponad 11 mln.
 
Komunikacja
W związku z brakiem możliwości wystąpienia z MZK, obecnie Miasto zwróciło się do MZK o przygotowanie komunikacji za 0 zł dla dzieci i młodzieży. Projekt wszejdzie w życie w I kwartale 2017r. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na tempo prac w MZK.
Uporządkowaliśmy większość słupków przystankowych. Wyeliminowano kilka słupków na przystankach na rzecz rozkładów jazdy w wiatach przystankowych.
 
Oświata 
W roku 2015 zlikwidowaliśmy SKUU (standardowy koszt utrzymania ucznia).
Finansowanie dostosowaliśmy do bieżących potrzeb przedszkola i szkoły.
W przedszkolach i szkołach zatrudniani są specjaliści na bieżąco w miarę zgłaszanych przez dyrektorów potrzeb.
Podnieśliśmy wysokość dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz za wychowawstwo.
Wykonaliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 z udziałem środków zewnętrznych.
Wykonaliśmy termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 14.
Pozyskaliśmy środki na rozbudowę infrastruktury przedszkolnej dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 10.
Zmodernizowaliśmy 10 boisk przy szkołach.
Zbudowaliśmy boisko przy SP 16 z udziałem środków zewnętrznych.
Zmodernizowaliśmy  18 placów zabaw przy przedszkolach.
Na bieżąco remontujemy przedszkola i szkoły (oddymianie, łazienki, elewacja).
 
Na wszystkie inwestycje w 2015 i 2016r. wydatkowaliśmy 30 mln.zł.